Kino Noteć
Opublikowano 03.11.2022 13:01

 

Kino Noteć to:

 

DWIE SALE KINOWE:

-Sala 40. Reżyserów - 48 miejsc

- Sala widowiskowo-kinowa - 286 miejsc + 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych

- klimatyzowane/ogrzewane sale

- filmy wyświetlane z tradycyjnego projektora 35 mm firmy Ernemann 18 

- możliwość wyświetlania filmów E-Cinema (odtwarzacz DVD lub Blu-Ray+projektor NEC)

- filmy wyświetlane z projektora laserowego NEC NP-NC1201L-A z systemem pasywnego 3D - VOLFONI Smart Crystal Cinema, oraz NEC NC900C. 

 

 

 

 

REGULAMIN

Regulamin określa zasady korzystania z „Kina NOTEĆ” w Chodzieży

Szanowni Klienci !

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

1. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

2. Wstęp do sal kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę.

4. Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie filmowym tylko jedną osobę.

5. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.

6. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.

·          Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej do 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie anulowana.

7. Podczas seansów filmowych zabrania się:

a)      dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku (Ustawa o prawach autorskich Dz. U.

             1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 4.02.1994 r.)

Działania tego typu są nielegalne i będą zgłaszane na POLICJĘ.

b)      korzystania z telefonów komórkowych

c)      głośnego zachowania, zakłócającego odbiór oglądanego filmu

8. Na terenie obiektu „Kina NOTEĆ” obowiązuje zakaz palenia.

9. Na teren kina obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

10. Na teren kina obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu, środków odurzających i narzędzi niebezpiecznych.

11. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren kina.

12. Za rzeczy pozostawione na salach nie ponosimy odpowiedzialności, rzeczy znalezione na terenie kina będą do odbioru w kasie w terminie 30 dni od daty znalezienia.

13. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, po uprzednim upomnieniu widz może zostać wyproszony z kina, a w skrajnych przypadkach pracownicy mają obowiązek wezwać Policję.

II. Postanowienia szczegółowe

1. Informacje o seansach filmowych, oraz zakupie biletów można uzyskać na naszej stronie internetowej www.kinochodziez.pl, pod numerem telefonu 67 282 05 13 wew. 25 lub osobiście w kasie kina.

2. Bilety można nabywać w kasie kina, przez system sprzedaży on-line na stronie www.bilety24.pl, www.chdk.bilety24.pl biletomat oraz w aplikacji mobilnej Bilety24.

3. Przy zakupie biletów przez system sprzedaży on-line, oraz w aplikacji mobilnej Bilety24, obowiązuje osobny Regulamin, który znajduje się na stronie partnera technologicznego - Serwisu Bilety24 www.bilety24.pl/cms/regulamin

4. Kasa kina czynna jest na godzinę przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu seansem, a zamykana 15 min. po rozpoczęciu ostatniego seansu.

5. Zwrotu biletu można dokonać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem seansu na jaki został on zakupiony okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym.

6. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup minimum 15 osobowych.

7. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od liczby osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:

a)      wiek przedszkolny; grupa 5 podopiecznych do 6-tego roku życia – 1 opiekun.

b)      wiek wczesnoszkolny; grupa 10 podopiecznych do 10-tego roku życia – 1 opiekun.

c)      wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia – 1 opiekun.

d)      grupy zorganizowane pozaszkolne; grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.

8. Opiekun osoby niepełnosprawnej może przebywać na sali kinowej w ramach biletu nabytego przez osobę niepełnosprawną w przypadku niepełnosprawności znacznie utrudniającej osobie niepełnosprawnej samodzielne poruszanie się na terenie kina.

9. Dziecko do lat 4, o ile nie zajmuje oddzielnego miejsca, może przebywać na sali kinowej pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna w ramach jego biletu.

10. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 26-go roku, oraz seniorom po 60-tym roku życia za okazaniem stosownego dokumentu uprawniającego do ulgi, przy wejściu do sal kina lub kasie biletowej.

11. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu ulgowego, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na sale kina lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.

12. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu z wyjątkiem:

·          - przerwanego seansu z powodu awarii sprzętu w ostatnim dniu emisji.

13. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu w następujących , szczególnych przypadkach:

a)      w przypadku, gdy osoba jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych widzów

b)      osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym , chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego

c)      sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli kina

d)      wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem          KONTRAHENTÓW

14. W kasie kina nabyć można CHODZIESKĄ KARTĘ KINOMANA - (Karta Voucher). Płacąc nią w kasie biletowej Kina Noteć można dokonać zakupu biletów na wybrany seans filmowy.

a)      Warianty doładowania CHODZIESKIEJ KARTY KINOMANA:

•          doładowanie minimum 60,00 zł – rabat na bilety 4%

•          doładowanie minimum 120,00 zł – rabat na bilety 6%

•          doładowanie minimum 180,00 zł – rabat na bilety 8%

b)      Bez względu na kwotę późniejszych doładowań, rabaty na danej karcie będą nadal obowiązywać.

c)      Kartę można doładować w dowolnym momencie w kasie kina Noteć.

d)      Karta może być zrealizowana wyłącznie w kasie biletowej Kina Noteć

e)       Karta nie może się sumować, nie może być zamieniona ani w całości ani w części na gotówkę.

f)      Jeśli wartość biletu jest wyższa od nominału określonego na Karcie Voucher, posiadacz karty nie może dopłacić różnicy.

g)      Środki zgromadzone na karcie Voucher są bezterminowe.

15. Na projekcje filmów w kinie NOTEĆ obowiązują następujące ceny biletów:

•          Bilet 2D Normalny: 20zł, Ulgowy: 18zł, Grupowy: 15zł/os.

•          Bilet 3D Normalny: 22zł, Ulgowy: 20zł, Grupowy: 15zł/os.

•          Bilet na seans w Sali 40. Reżyserów 17zł – Jednolita cena biletu, Grupowy: 15zł/os.

Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienione ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu, zmiany cennika lub w wyniku akcji promocyjnych kina.

16. Osoby posiadające kartę „3+” uprawnione są do zakupu biletu w cenie obniżonej o 8 zł. w stosunku do ceny biletu ulgowego lub obowiązującego cennika biletów w kinie Noteć.

a)      Karta jest ważna tylko za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość Osoby Uprawnionej.

b)      W celu skorzystania z przysługujących zniżek, posiadacz karty jest zobowiązany do każdorazowego okazywania pracownikowi kasy kina Noteć karty i dokumentu tożsamości w momencie zakupu biletu do kina.

c)      Pracownicy Kina Noteć są upoważnieni do weryfikacji karty z dokumentem tożsamości.

d)      Regulamin Kart 3+ oraz stosowna dokumentacja dostępna jest na stronie kina Noteć www.kinochodziez.pl

17. W przypadku projekcji cyfrowych 3D klient musi posiadać odpowiednie okulary. Można je nabyć w kasie kina.

a)      Ceny okularów na seanse w technologii 3D:

•          Okulary /w 2 rozmiarach – dorosły, dziecięcy/ - 5 zł

•          Nakładki na okulary korekcyjne - 15zł

b)      Okulary zakupione w kasie stają się własnością KLIENTA, który może z nich korzystać wielokrotnie.

c)      Osoby mające wady wzroku mogą mieć problemy z odbiorem projekcji w systemie 3D - w takim przypadku „Kino NOTEĆ” nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczucie widza w trakcie seansu w technologii 3D.

d)      „Kino NOTEĆ” nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru obrazu, jeśli KLIENT wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z okularów niezakupionych w kasie kina.

18. Kino Noteć zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru i godzin projekcji filmów na wyraźne żądanie dystrybutora lub bez podawania przyczyn.

 

 

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/359/2013
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 11 grudnia 2013 r.

Regulamin Karty Programu "Chodzieska Karta Dużej Rodziny"

1. Karta, o której mowa w § 5 ust.1  uchwały  wydawana jest na okres 1 roku.

2. Karta zawiera: imię, nazwisko, adres zamieszkania uprawnionego, numer seryjny, okres ważności.

3. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej na podstawie wniosku złożonego przez rodzica (ów) / opiekuna prawnego (-ów prawnych).

4. Karta zostanie wydana po weryfikacji złożonego wniosku, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od jego złożenia. Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny.

5. Karta ważna jest wyłącznie z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z ulg i rabatów na podstawie własnej karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna, łącznie z jego kartą i w jego obecności.

6. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez jej użytkownika innym nieupoważnionym osobom.

7. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Urzędu Miejskiego w Chodzieży wraz z wnioskiem o wydanie płatnego duplikatu karty.

 

8. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg i rabatów, które zostały przewidziane dla członków rodzin biorących udział w programie, jest naklejka informująca o honorowaniu karty "Chodzieska Karta Dużej Rodziny", umieszczana w witrynach lub na innych widocznych miejscach obiektów biorących udział w programie.

Regulamin do wglądu w kasie kina.